Winkelmand

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Door het gebruik van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

  • Deze algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website na te leven,
  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van deze website verstoren,
  • Geen gebruik te maken van iemand anders log in.

Indien u meent dat het gebruik van de website door een gebruiker strijdig is met deze algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website, dan wel uw rechten schendt, kan u dit rapporteren aan de beheerder van de site, zijnde Paleis op onderstaand adres.

De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen terug te vinden op de webshop van Paleis. De maatschappelijke zetel van Paleis  onder naam van bvba Blue Tone is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 39. Btw nummer: BE0423377383.
Telefoonnummer klantendienst: 09 233 24 63, e-mail klantendienst: webshopatpaleis.net.

Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, via email. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper.

Paleis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verwerking van de bestelling geschied na vooruitbetaling.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO, de betalingen worden dan ook steeds uitgevoerd in euro.
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendings- en andere kosten. De producten worden verkocht tegen de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling.
Paleis heeft het recht de aangeduide prijs op elk moment en onaangekondigd te wijzigen.
Alle prijzen op de webwinkels zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Paleis kan tevens invoerfouten op de website corrigeren zonder recht op schadevergoeding voor de koper.

Couponcodes worden vrij bepaald door Paleis in bedrag, tijdsduur en gebruikslimiet. Verschillende couponcodes kunnen niet gecumuleerd worden.

Paleis kan tevens naar eigen goeddunken bepaalde artikelen afprijzen binnen de wettelijk toegelaten periodes.
Op reeds afgeprijsde artikelen is het niet mogelijk een couponcode te gebruiken.

Vanaf een aankoop van €50 valt de vaste verzendingskost weg voor levering in België. Retouren indien de kleding niet naar wens is is steeds gratis en kan via het bijgeleverde postetiket. Indien geen retouretiket in de levering kan deze steeds aangevraagd worden.

 

3. Betalingsmodaliteiten

De bestelling dient door de klant ingevoerd te worden in ons online bestelsysteem.

Betaling gebeurt door middel van Visa-, Masterkaart, Bankcontact/Mister Cash, KBC, ING, Bnp Paribas Fortis, Belfius en iDeal.

De betalingen worden gecertificeerd door Ogone. Bij betaling wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar het platform van Ogone, waar uw financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Uw financiële gegevens blijven voor Paleis onzichtbaar. Paleis ontvangt slechts het resultaat van de verrichting.
De webshop is uitsluitend opgemaakt voor Belgische en Nederlandse klanten. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor in België en Nederland woonachtige klanten.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden.
Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
Paleis behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail.

Paleis kan niet verantwoordelijk geacht worden indien de financiële instelling om een of andere reden de betaling weigert.

In geval van overmacht kan Paleis niet verantwoordelijk geacht worden voor verlies, schade, oponthoud of niet uitvoeren van de verplichtingen.

 

3. Persoonlijke gegevens

Om een bestelling te plaatsen dient er steeds ingelogd te worden op een persoonlijke account. Indien het over een eerste aankoop gaat dient men een account aan te makken

Indien de koper een bestelling plaatst op een website van Paleis, dan worden de nodige gegevens opgenomen in het klantenbestand van om uw bestelling correct te kunnen verwerken. Paleis zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Paleis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Paleis mag je op basis van deze gegevens op regelmatige basis een nieuwsbrief sturen om u attent te maken op informatie, acties, nieuwigheden of aanbiedingen. Elke mailing, bevat de mogelijkheid om, indien zelf gewenst, u van deze lijst te verwijderen.

Paleis mag je e-mailberichten en andere mededelingen sturen of bellen m.b.t. je bestelling of met betrekking tot andere informatie of promoties van Paleis.

Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt ons daarvoor steeds contacteren op nummer 09 233 24 63 inloggen via de webshop of de wijziging doorgeven via mail.

 

4. Annulatie

Voor de bestellingen die door een consument worden geplaatst, geldt dat u als consument het recht heeft om binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering van de bestelling, aan Paleis mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden.

Indien u de bestelde producten reeds heeft ontvangen op het ogenblik dat u uw bestelling herroept, dan dient u deze producten in hun originele verpakking terug te sturen binnen de 3 kalenderdagen na uw herroeping. Retourneren met het bijgevoegde retouretiket is steeds gratis. In elk ander geval of indien niet in de juiste verpakking, niet via het etiket of niet binnen de voorziene termijn, zijn deze kosten te uwe laste. Goederen met een kostprijs hoger dan 50 EUR dienen via een aangetekende zending per koerier te gebeuren.

De prijs van de aangekochte goederen, waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op uw herroeping, voor zover u de producten ondertussen heeft teruggezonden en deze in oorspronkelijke staat werden ontvangen door Paleis.

Paleis kan evenwel de teruggezonden producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd door vlekken, scheuren, etc. of indien het kledingstuk duidelijk gedragen, gewassen is of indien er sigarettenrook (of een andere doordringende geur) in hangt.

 

 5. Levering

Paleis zal de bestelde goederen leveren binnen de dertig dagen.

Alle op de website en webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin bv een wijziging in de beschikbaarheid van goederen, de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. Paleis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij het transport. De vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  1. Paleis mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de goederen en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.
  2. Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds onder rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
  3. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.
  4. Paleis verwittigt de klant op het moment van de verzending van de bestelling. De koper verbindt zich er toe Paleis schriftelijk te verwittigen indien het pakket binnen de 7 kalenderdagen niet werd aangeboden door een koerier. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens Paleis en kan hij evenmin een nieuwe verzending van de goederen vorderen.
  1. Het risico voor verlies van de goederen door overmacht, diefstal of andere redenen buiten de wil van partijen, gaat over op de koper vanaf de levering van de bestelde producten aan de koper.

 

 6. Terugzenden

De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. Indien het geleverde product niet beantwoordt aan de omschrijving ervan op de website, of indien het beschadigd aankomt, dan kan u dit terugsturen in de originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Na de termijn van 14 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens Paleis en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen.

De koper kan de bestelling of een gedeelte van de bestelling gratis terugsturen binnen 14 kalenderdagen ten bedrage van maximum de helft van de waarde van de aangekochte producten.
Voor retouren hoger dan de helft van de waarde van de terug te sturen producten, kan een transportkost van 5 eur worden aangerekend.

Indien klachten van de koper door Paleis gegrond worden bevonden, zal Paleis naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Paleis en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

Paleis betaalt u dan de prijs van uw bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.

Indien een kledingstuk te groot of te klein is, kan u het binnen de 7 dagen na levering kosteloos inruilen voor een andere maat in één van de fysieke winkels van Paleis in Antwerpen of Gent. Dit slecht in het geval dat het kledingstuk op voorraad is.

Paleis kan evenwel de teruggezonden of om te wisselen producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd door vlekken, scheuren, etc. of indien het kledingstuk duidelijk gedragen, gewassen is, of indien er sigarettenrook (of een andere doordringende geur) in hangt.

Afgeprijsde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.

 

7. Garantie

De verleende garanties zijn deze bepaald door de toepasselijke nationale wetgeving, en ingeval van verkoop aan een consument, volgens de toepasselijke nationale wetgeving inzake verkoop aan consumenten. Deze garantiebepalingen zijn evenwel slechts van kracht bij gebruik van het product dat overeenstemt met haar bestemming en volgens de onderhoudsaanwijzingen bepaald op het product. Onzorgvuldige behandeling van de producten sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

 

8. Overmacht

Wanneer Paleis ten gevolge van overmacht, staking, brand, internet-defect, electriciteitsonderbreking en andere onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

9. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website en webshop van Paleis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de website van Paleis vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

10. Paleis in A Box

Paleis in A Box is een (online) service van Paleis (bvba Blue Tone) die op basis van verkregen informatie van geïnteresseerde partijen / klanten een pakket met kleding samenstelt volgens de smaak van deze geïnteresseerden. De informatie wordt verkregen via een stijlquiz en bevat vragen over de persoon zijn of haar kledingsmaak, stijl en de geldende modetrends.
Dit pakket wordt opgestuurd naar de klant. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de outfit ligt exclusief bij Paleis. De klant betaald een vast bedrag per type pakket ongeacht de waarde van het pakket. Na ontvangst van de artikelen betaald de klant enkel voor de artikelen die hij/ zij houdt. Er wordt met andere woorden een herberekening gemaakt en mogelijks de klant moet bijleggen of gedeeltelijk/ volledig terugbetaald wordt. De klant gaat er mee akkoord dat Paleis een individuele selectie kleding voor hem/haar samenstelt en toestuurt. De klant kan kosteloos de artikelen die hij/zij niet houdt kosteloos terugsturen.

Naar analogie met de Paleis webshop wordt een bestelling van €50 of meer gratis bezorgd.
De algemene voorwaarden voor webverkoop zoals hierboven beschreven blijven gelden.

Om deel te nemen aan de stijlquiz en bijgevolg gebruik te maken van de service van Paleis in a box moet de klant een geldig e-mailadres invullen. De verantwoordelijkheid zich ervan te verzekeren dat er hierbij geen rechten van derden geschonden worden, ligt volledig bij de klant. De registratie is kosteloos en is geen aankoopverplichting. Paleis houdt deze gegevens privé en kan deze slechts voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. De verkregen gegevens worden geenszins doorgegeven aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen de gebruiker en Paleis webshop worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen.